Zásady ochrany osobných údajov

Všetky osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov dotknutých osôb (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva Prevádzkovateľ.

Identifikačné údaje Prevádzkovateľa

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť CYMORKA interior design s. r. o. so sídlom Ružinovská 9, 821 02 Bratislava, IČO: 46688439, v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 81757/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Meno:    Michal Dragún

E-mail:    cymorka@cymorka.sk

Tel. kontakt:   +421 948 955 944

I. Zásady spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame výhradne na stanovený účel, stanoveným spôsobom a prostriedkami, a to len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracúvania. Spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávame tak, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom, neoprávnenému prenosu, strate, zničeniu, alebo k inému neoprávnenému spracúvaniu. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame technické a organizačné opatrenia tak, aby bola zaručená najvyššia úroveň zabezpečenia vzhľadom k všetkým možným rizikám. Všetky osoby, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, sú viazané mlčanlivosťou o informáciách získaných v súvislosti so spracúvaním týchto osobných údajov.

II. Aké osobné údaje spracúvame

V súvislosti s vybavením Vami zaslanej správy prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke https://cymorkashop.sk/ spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, mobilné telefónne číslo a email. Tieto Vaše údaje potrebujeme, aby sme Vás mohli kontaktovať a zodpovedať Vám Vaše otázky alebo dotazy s ktorými ste sa na nás obrátili.

III. Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ získava len také osobné údaje dotknutých osôb, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

IV. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom kontaktného formulára spracúvame len nevyhnutnú dobu, t.j. počas prebiehajúcej komunikácie za účelom zodpovedania Vašich otázok a v súvislosti s opatreniami pred uzatvorením zmluvy. V prípade, že dôjde k uzatvoreniu zmluvy, Vaše osobné údaje spracúvame po dobu plnenia zmluvy a plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o DPH a ďalších osobitných právnych predpisov, Vaše osobné údaje ďalej spracúvame a uchovávame v súlade s osobitnými zákonmi, a to po dobu 10 rokov.

V. Kto má prístup k Vašim osobným údajom

Prevádzkovateľ má v súvislosti so zabezpečením riadneho chodu, uzatvorené zmluvy o spolupráci so Sprostredkovateľmi. Sprostredkovateľov, ktorí prichádzajú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi vybral Prevádzkovateľ tak, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí, a aby títo Sprostredkovatelia spĺňali podmienky na ochranu osobných údajov, ktoré vyžaduje GDPR a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. So Sprostredkovateľmi máme uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov, vrátane mlčanlivosti. Odovzdanie Vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

VI. Kam prenášame Vaše osobné údaje

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

VII. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, antivírové programy a firewall.

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré sú spracúvané v elektronickej podobe sú uložené v informačnom systéme Prevádzkovateľa, ktorý je chránený heslom. Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré sú spracúvané v písomnej podobe sú v uzamykateľných skrinkách, v uzamykateľných kanceláriách Prevádzkovateľa.

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, prípadne by bol náš systém inak napadnutý, alebo by došlo k inému bezpečnostnému incidentu a vznikla by čo i len hrozba úniku dát a poškodenia Vašich práv, budete do 72 hodín informovaní o prijatých opatreniach a zároveň budeme v tej istej lehote informovať aj dozorný orgán v oblasti ochrany osobných údajov v SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

VIII. Poučenie o právach dotknutej osoby

Ako Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, máte právo byť informovaný o všetkých vyššie uvedených skutočnostiach, ako aj o tom, že máte nasledovné práva:

a) právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúva

V prípade, že chcete vedieť, ktoré osobné údaje o Vás Prevádzkovateľ spracúva, radi Vám ich na požiadanie poskytneme. Stačí, ak nám Vašu požiadavku zašlete na mail: cymorka@cymorka.sk a my ju bezodkladne vybavíme, najneskôr však do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.

b) právo na opravu Vašich osobných údajov

V prípade, že sú údaje, ktoré ste nám poskytli neaktuálne, došlo k ich zmene, je v nich akákoľvek nesprávnosť, alebo sú neúplné, dajte nám vedieť na našu e-mailovú adresu cymorka@cymorka.sk a my Vám ich bezodkladne opravíme. Zároveň budeme o tejto zmene informovať aj všetkých našich Sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, aby rovnako Vaše osobné údaje opravili, a zároveň Vám dáme spätnú väzbu, že k došlo tejto oprave Vašich osobných údajov.

c) právo na výmaz Vašich osobných údajov

V prípade, že nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo aj na výmaz Vašich osobných údajov. Rovnako máte právo na zabudnutie – právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov po dosiahnutí účelu ich poskytnutia, tzn. po poskytnutí plnenia zmluvy, resp. po skončení doby ich povinného uchovávania v zmysle osobitných predpisov Slovenskej republiky. Právo na vymazanie vašich osobných údajov teda nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať. Osobné údaje, ktoré naplnili svoj účel, ďalej nespracúvame a neuchovávame. O výmaze Vašich osobných údajov Vás budeme informovať.

d) právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak Prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov. Pri obmedzení spracúvania osobných údajov Vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely. O tom, že sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, Vás budeme informovať.

e) právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. V prípade, ak by došlo k spracúvania Vašich údajov na základe oprávneného záujmu, je Prevádzkovateľ povinný preukázať, že jeho oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, inak tieto osobné údaje nesmie ďalej spracúvať.

f) právo na prenosnosť Vašich osobných údajov

Zároveň máte právo požadovať aj prenos Vašich osobných údajov k druhému Prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky možné, je z našej strany takýto prenos realizovať v prípade prenosu e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelu ich spracovávania oproti spracovávaniu e-mailovej adresy (viď vyššie) vám poskytneme v závislosti od okolností prípadu. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by požadovaný prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných a nie sú splnené zákonné podmienky realizácie práva na prenos v zmysle GDPR.

IX. Ak nie ste spokojný

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nás o tom informovať na email cymorka@cymorka.sk . Tiež máte možnosť podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. Vzor návrhu nájdete na webstránke Úradu na ochranu osobných údajov.

X. Čo by ste ešte mali vedieť

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že naša webová stránka zbiera údaje pomocou Google Analytics, Google Ads a Hotjar. Jedná sa o nástroje, ktoré anonymne zaznamenáva interakcie náhodne vybraných jednotlivých návštevníkov s našou webovou stránkou. Prostredníctvom týchto nástrojov sa vytvára záznam o správaní návštevníkov, ako sú pohyby po obrazovke a kliknutia, s cieľom identifikovať príležitosti na zlepšenie našej webovej stránky.

XI. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25.05.2018

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.